Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Мовні засоби вираження категорії ввічливості в художньому тексті

Реферат Мовні засоби вираження категорії ввічливості в художньому тексті

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Кубанського державного університету»

(ФГБОУ ВПО «КубГУ»)

Кафедра загального та слов'яно-російського мовознавстваВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА (ДИПЛОМНА) РОБОТА

Мовні засоби вираження категорії ввічливості в художньому тексті


Роботу виконав (а) О.С. Потапова

Науковий керівник

д-р філол. наук, проф. Ю.П. Нечай

Краснодар 2013

Зміст


Введення

. Категорія ввічливості у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці

. 1 Категорія ввічливості у вітчизняній лінгвістиці

. 2 Категорія ввічливості в зарубіжній лінгвістиці

1.3 Поняття національного характеру в міжкультурної комунікації

1.4 Способи вираження ввічливості в різних мовах

. Мовні засоби вираження категорії ввічливості в художньому тексті

. 1 Важливість як система комунікативних стратегій

. 2 Негативна ввічливість і мовні засоби її вираження в російській і англійській мовах

2.3 Позитивна ввічливість і мовні засоби її вираження в російській і англійській мовах

2.4 Порівняльний аналіз комунікативної поведінки героїв у художніх текстах оригіналу та перекладу

Висновок

Список використаних джерел

Введення


В даний час в мовознавстві відзначається підвищений інтерес до проблеми мови і культури. Поступово наука про мову стає також і наукою про людину, про структуру її ментальноcті, про способи його взаємодії з навколишнім світом і з іншими людьми.

Постулат про те, що люди, що говорять на різних мовах і належать до різних культур, по-різному сприймають світ, є загальновизнаною і вже не потребує доказів. Ця думка - основа лінгвокультурології і етнопсихолінгвістики. Тому останнім часом, коли факт про неможливість успішної комунікації без знання культури є очевидним, стали особливо актуальними питання, пов'язані із співвідношенням культури та мови. Дослідники різних напрямків і галузей знань прийшли до висновку, що культура відбивається у свідомості людини і визначає особливості його комунікативної поведінки (В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, І.А. Бодуен де Куртене, Л.С. Виготський, Н. Д. Арутюнова, Е.М. Верещагін, A.А. Залевська, В.Г. Костомаров, Ю.Н. Караулов, В.І. Карасик, А.А. Леонтьєв, І.Ю. Марковіна, Ю.С. Степанов, І.А. Стернин, В.І. Шаховський, А. Вежбицкая, Т.В.Ларіна та ін.).

Сьогодні, завдяки розширенню міжкультурних контактів, учасниками комунікації все частіше стають представники різних лінгвокультурних спільнот. Їх успішне спілкування зумовлюється не тільки володінням мовою, але й знанням національно-культурної специфіки мовного і немовного поведінки, домінантних особливостей комунікації, знанням соціально-культурних норм, національних систем ввічливості. Незнання всіх даних категорій може стати причиною невдач і провалів в міжособистісному спілкуванні і привести до виникнення конфліктних ситуацій.

Важливість являє собою категорію комунікативного свідомості і є відображенням національного менталітету. Вона є невід'ємним компонентом міжкультурної комунікативної компетенції, який регулює комунікативну поведінку людей. Знання національних особливостей даної категорії - ключ до розуміння багатьох особливостей комунікативної поведінки народу, ігнорування яких ускладнює спілкування і породжує численні стереотипи.

Справжнє дипломне дослідження присвячено вивченню категорії ввічливості і засобів її вираження в мові роману Колін Маккалоу «Співаючі в тернику» та його перекладу.

Актуальність цього дослідження визначається зростанням ролі міжкультурної комунікації через розширення кордонів міжнародного співробітництва, формуванням нових вимог до якості міжкультурного комунікативного процесу, потребою систематизації та узагальнення існуючих в науці знань про засоби реалізації категорії ввічливості.

Об'єктом цього дослідження є категорія ввічливості.

В якості предмета дослідження виступають особливості засобів вираження категорії ввічливості в рамках діалогу художнього тексту.

Метою цієї роботи є вивчення і зіставлення основних стратегій і мовних засобів вираження катего...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Мовні засоби вираження категорії ввічливості в сучасних німецькій та російс ...
  • Реферат на тему: Мовні засоби вираження ввічливості в англійській мові
  • Реферат на тему: Категорія ввічливості і засоби її вираження в мові роману К. Маккалоу " ...
  • Реферат на тему: Способи вираження категорії &запах& в англійській мові
  • Реферат на тему: Засоби вираження предположительности в англійській і німецькій мовах