Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Мовні засоби вираження категорії ввічливості в художньому тексті

Реферат Мовні засоби вираження категорії ввічливості в художньому тексті

рії ввічливості в російській та англійській комунікаціях.

Поставлена ??мета визначила обсяг необхідних для вирішення завдань:

узагальнення наукових робіт, присвячених вивченню категорії ввічливості;

характеристика позитивного і негативного типів ввічливості і засобів її вираження;

виявлення мовних засобів вираження категорії ввічливості в художньому тексті;

порівняльний аналіз комунікативної поведінки росіян і англійців в однотипних ситуаціях спілкування.

Методологічною базою дослідження послужили ідеї та концепції таких вчених як П. Браун, С. Левінсон (1978, 1987), Дж. Ліч (1983), що розглядають природу категорії ввічливості; дослідження В.І. Карасика (1992, 2002), Н.І. Формановской (1989), присвячені вивченню мовного акту, мови соціального статусу, проблем етикету; Т.В. Ларіної (2003, 2009), присвячені вивченню категорії ввічливості, та ін.

Методи дослідження. Крім загальнонаукових методів - індукції, дедукції, аналізу, синтезу, в ході дослідження в якості основних використовувалися: метод лінгвістичного опису, метод порівняльно-порівняльного аналізу, дискурсивний аналіз, метод статистичного аналізу.

Практичним матеріалом послужили діалогічні побудови, відібрані методом суцільної вибірки з роману Колін Маккалоу «Співаючі в тернику» та їх переклад на російську мову, зроблений Н. Галь.

Одиницями аналізу виступають засоби реалізації ввічливості у дискурсі, які в узагальненому вигляді можна назвати сигналами ввічливості (крім мовних засобів, вони включають ступінь експресивності, повтори, кількість реплік і інші прояви ввічливості).

Обсяг картотеки вибірки становить 150 (75 - англійських і 75 - росіян) одиниць аналізу.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній узагальнені стратегії і особливості засобів вираження категорії ввічливості та їх реалізація в художньому тексті (на прикладі роману К. Маккалоу «Співаючі в тернику»), а також виявлені переважні мовні засоби і комунікативні стратегії для русскиих комунікантів.

Теоретична значимість даного дослідження полягає в тому, що воно узагальнює існуючі в науці уявлення про набір мовних засобів вираження категорії ввічливості, розкриває зміни параметрів вибору даних мовних засобів у мовленні чоловіків і жінок різних лінгвокультурах. Дана дипломна робота поглиблює і систематизує знання про категорії ввічливості як найважливішому елементі людського спілкування, розглядає засоби, що служать для її реалізації в статиці (мові) і в динаміці (у мові), в художньому тексті.

Практична цінність роботи полягає в тому, що її узагальнення та результати можуть бути рекомендовані до широкого застосування на семінарських заняттях з проблем теорії мови, порівняльного мовознавства, сучасної англійської та російської мов, культури мовного спілкування.

Структура роботи. Робота складається з Вступу, двох розділів, Висновків і Списку використаних джерел.

1. Категорія ввічливості у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці


. 1 Категорія ввічливості у вітчизняній лінгвістиці

ввічливість лінгвістика міжкультурний комунікація

Вступаючи в спілкування, люди не тільки обмінюються інформацією, але і висловлюють різне ставлення один до одного. У висловлюванні, адресованому партнеру по комунікації, мовець здатний передати любов, дружелюбність, неприязнь, в тому числі і різні відтінки такого ставлення: від підкресленої поваги до демонстративного неповаги. Всі випадки вияву шанобливого і доброзичливого ставлення до партнера по комунікації об'єднуються поняттям «ввічливість».

Важливість як один з обов'язкових елементів спілкування потрапляє в сферу інтересів різних наук: філософії, прагматики, лінгвістики, психології, етнографії, культурології та ін.

З етимологічної точки зору слово" важливий» є власне російським і сходить до іменника вежа або вежь «знавець», суффіксального похідного від відати «знати», за допомогою суфікса -лів- [33, с. 285]. Очевидна історична зв'язок прикметника важливий зі словами відун, вежлівец (діал.), Вежевуха (устар.), Відати, знавець. За даними етимологічних словників, спочатку лексема важливий мала значення знаючий, знаючий [34, т. 1, с. 138; 36, с. 285].

В основних тлумачних словниках сучасної російської мови лексема важливий визначається наступним чином: «чемний, дотримуватися пристойності (у словах і вчинках), що виявляє вихованість» [3, с 314]; «Дотримується правил пристойності; чемний »[19, с. 56]; «Дотримується правил пристойності, вихований, чемний» [20, с. 61]; «Дотримується правил пристойності...


Назад | сторінка 2 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Категорія ввічливості і засоби її вираження в мові роману К. Маккалоу " ...
  • Реферат на тему: Мовні засоби вираження категорії ввічливості в сучасних німецькій та російс ...
  • Реферат на тему: Мовні засоби вираження ввічливості в англійській мові
  • Реферат на тему: Англійські форми ввічливості
  • Реферат на тему: Національний етикет і правила міжнародної ввічливості в американців