Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Тестування як один із способів перевірки знань з англійської мови учнів середньої ланки

Реферат Тестування як один із способів перевірки знань з англійської мови учнів середньої ланки

оземної мови.

Гіпотеза дослідження: при методично грамотної організації контролю знань і вмінь учнів досягається максимальна оптимізація навчального процесу.

Для досягнення поставлених цілей на теоретичному рівні були використані такі науково - педагогічні методи як: метод теоретичного аналізу, синтезу, узагальнення та конкретизації, з'єднаний метод подібності та відмінності.


1. Мовне тестування як засіб контролю при навчанні англійської мови. Тести та їх застосування в практиці навчання


1.1 Поняття про тести та тестуванні


Одним з найбільш ефективних засобів контролю в навчанні іноземної вважається тест. У зарубіжній літературі з тестування під педагогічним або психологічним тестом часто розуміють процедуру, призначену для виявлення конкретного зразку поведінки (у нашому випадку - мовного), з якого можна зробити висновки про певні характеристики особистості [3; 46].

Метод тестування має багаторічні коріння. У сучасній освіті він є одним з найефективніших методів вимірювання навчальних досягнень учнів. Йому присвячені багато робіт дослідників. Даний метод активно використовується в шкільних педагогів, керівників освітніх установ і системи освіти. Однак його застосування можливе лише за умови освоєння основних підходів до створення вимірювальних матеріалів, їх особливостей.

Проблемно-хронологічний аналіз становлення тестової технології та дослідження сучасних тестологов дозволяють побачити шляхи вирішення проблеми створення інструментарію, здатного точно і об'єктивно оцінити якість підготовки учнів освітніх установ при масових вимірах, наприклад, в ході атестації освітніх установ, коли доцільно використовувати як вимірювального інструмента саме тести.

Діапазон підходів до визначення педагогічних тестів широкий як у науковій, так і в методичній літературі.

Складність розгляду поняття тест посилюється неоднозначністю підходів в теорії і практиці. У сучасній педагогіці намітилося два широких підходу до його визначення. Під тестом розуміється або весь метод дослідження цілком, включаючи процедуру перевірки, або тільки засіб вимірювання.

Частина авторів вже назвою тестів визначає мету тестування:

тест навченості - це сукупність завдань, зорієнтованих на визначення (вимірювання) рівня (ступеня) засвоєння певних аспектів (частин) змісту навчання (В.П. Симонов);

тест досягнень - набір стандартизованих завдань за певним матеріалом, який встановлює ступінь засвоєння його учнями [4; 173];

тест успішності - це сукупність завдань, орієнтованих на вимір ступеня рівня певних аспектів змісту освіти.

Очевидно, що різноманіття підходів до визначення тесту породжується різноманіттям істотних ознак педагогічного тесту, які, перш за все, залежать від мети створення тесту і кола питань, що вирішуються з його допомогою. Тест (від англ. Test - випробування, дослідження) - це система завдань, виконання яких дозволяє охарактеризувати рівень володіння мовою за допомогою спеціальної шкали результатів. Тести також широко застосовуються для визначення здібностей, розумового розвитку та інших характеристик особистості [6; 297].

Тести є складовою частиною тестування - методу дослідження, що передбачає виконання випробуваним спеціальних завдань. Такі завдання носять назву тестові. Вони пропонуються або у відкритій формі (випробовуваний повинен доповнити основний текст, щоб отримати справжнє висловлювання), або в закритій формі (випробовуваний повинен вибрати потрібну відповідь з декількох варіантів, причому один з них правильний, а решта - ні).

Основна відмінність між традиційними контрольними завданнями і тестовими завданнями полягає в тому, що останні завжди припускають вимір з використанням спеціальної шкали (матриці). Тому оцінка, що виставляється за підсумками тестування, відрізняється більшою об'єктивністю і незалежністю від можливого суб'єктивізму викладача. Стандартна форма завдань при цьому забезпечує оперативність у роботі й легкість підрахунку результатів.

Максимально підвищити надійність вимірювання і валідність використання тесту можна, якщо слідувати трьом основним етапам його створення:

) дати ясне і недвозначне теоретичне - науково-обгрунтоване визначення умінь, які треба перевірити;

) точно встановити умову і операції, яких слід дотримуватися при проведенні тесту і спостереженні за його виконанням;

) кількісно визначити результати спостережень, з тим, щоб переконатися, що вимірювальні шкали володіють всіма необхідними якостями [3; 15].


1....


Назад | сторінка 2 з 34 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Залежність точності візуального тест-визначення нітрит-іона на основі піноп ...
  • Реферат на тему: Тести як засіб оцінки навчальних досягнень учнів в області речеведению і їх ...
  • Реферат на тему: Використання навчальних виробничих завдань для узагальнення та систематизац ...
  • Реферат на тему: Навчання учнів пошуку вирішення завдань при вивченні елементів теорії графі ...
  • Реферат на тему: Тести як засіб контролю за якістю навчальних досягнень молодших школярів