Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Гра як засіб соціалізації і комунікації дітей дошкільного віку

Реферат Гра як засіб соціалізації і комунікації дітей дошкільного віку

існого та якісного аналізу емпіричних даних.

Дослідження проходило на базі БОУ «сараєвська середня загальноосвітня школа». Група короткотривалого перебування дітей. Кіч-Городецький район с.Сараево.

Вік дітей 6-7 років. Кількість дітей у групі - 12 осіб, з них 7 дівчаток і 5 хлопчиків.

Дослідно-практична робота проводилася в два етапи:

Перший етап був присвячений визначенню методологічної основи та теоретичної бази, вивчення та аналізу психолого - педагогічної літератури з даної проблеми. Також була сформульована мета дослідження, поставлені завдання роботи.

Другий етап був присвячений практичному дослідженню проблеми, перевірку висновків і підведенню результатів дослідження, узагальнення та підведення підсумків за темою роботи.

Надійність і вірогідність отриманих результатів забезпечена використанням методів, адекватних завданням і мети дослідження.

Робота складається з вступу, двох розділів, шести параграфів, висновків, списку літератури та додатку.
Глава I. Теоретичні проблеми формування соціальних навичок у старших дошкільників у процесі ігрової діяльності


. 1 Соціальний розвиток дітей дошкільного віку


Комплексні дослідження останніх років виявляють актуальність проблеми соціального розвитку дитини і нагальність педагогічного управління ім.

Багато відомі педагоги і філософи звертали увагу на необхідність ранньої соціалізації дитини. Проблема соціалізації особистості в історії вітчизняної педагогіки завжди була актуальною, про це свідчать дослідження відомих педагогів, таких, як В.С.Мухина, яка розглядає в якості механізмів соціалізації ідентифікацію і відокремлення особистості, А.П.Петровскій, який вивчав закономірну зміну фаз адаптації, індивідуалізації та інтеграції в процесі розвитку особистості. Великі дослідники в галузі вітчизняної дитячої психології та педагогіки так чи інакше порушували цю проблему у зв'язку із загальним ходом фізіологічного, психологічного, соціально-особистісного розвитку дитини та її індивідуальних особливостей. Цій проблемі присвячено безліч досліджень і монографій.В роботах Г.А. Берулава, П.Я.Гальперина, В.В.Давидова, Н.Ф. Тализіна наголошується, що розвиток особистості не може здійснюватися самостійно, необхідно цілеспрямовано впливати на неї, створюючи для цього психолого-педагогічні умови - через зміст навчальних предметів та адекватні йому технології та методики. Якщо ми звернемося до робіт сучасних педагогів і психологів, то відзначимо тут також великий інтерес до питань соціального розвитку дошкільника за різними напрямками. Мещерякова С. розкриває комунікативний аспект спілкування дітей з оточуючими їх дорослими, що також є важливим для розвитку соціальної компетентності. Психічний розвиток дитини багато в чому залежить від того, як складається його спілкування з оточуючими дорослими. Батькам і вихователям дуже важливо знати, як відбувається становлення і розвиток спілкування дитини з дорослим, як спілкування впливає на психічний розвиток.

Так само відзначається, що навколишнє середовище повинна розглядатися як можливість найбільш ефективного розвитку індивідуальності дитини з урахуванням її схильностей, інтересів, рівня активності, що сприяє його успішної соціалізації.

Соціалізація - це процес становлення особистості. Сутнісний сенс соціалізації розкривається через процеси адаптації, інтеграції, саморозвитку та самореалізації. Соціалізація - це безперервний процес, що триває протягом усього життя.

Основний результат ефективної соціалізації, на думку більшості вчених, научіння вихованців бути продуктивними членами суспільства, прилучення їх до прав, соціальним ролям і обов'язків, гарна адаптація до соціального середовища, інтеграція в життя суспільства.

В якості критеріїв і показників соціалізація пропонується використовувати ставлення дитини до суспільства, соціально-значущої діяльності; ступінь активності життєвої позиції; спрямованість особистості на предмет соціальних відносин; ступінь сформованості соціального досвіду.

Соціалізація являє собою багатоаспектний процес, в ході якого здійснюється прилучення людини до «загального соціальному» і постійне відкриття, утвердження себе як суб'єкта соціальної культури. Соціалізація дітей дошкільного віку здійснюється в різноспрямованою діяльності з освоєння предметного світу і світу відносин між людьми.

Соціалізація здійснюється як в ході стихійного впливу соціальних факторів, так і в цілеспрямованому, організованому процесі. Соціалізації дошкільнят визначається різними підставами соціальної ідентифікації, домінуючими в тому чи ін...


Назад | сторінка 2 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості розвитку особистості обдарованої дитини і його проблеми соціалі ...
  • Реферат на тему: Виховання позитивних якостей особистості дитини дошкільного віку в процесі ...
  • Реферат на тему: Група короткотривалого перебування як шлях соціалізації дитини раннього дош ...
  • Реферат на тему: Вплив соціальних факторів на становлення і розвиток особистості слабочуючої ...
  • Реферат на тему: Вплив гри на психічний розвиток і формування особистості дитини молодшого т ...