Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Дидактична гра як засіб розвитку мовної діяльності дітей із загальним недорозвиненням мови III рівня

Реферат Дидактична гра як засіб розвитку мовної діяльності дітей із загальним недорозвиненням мови III рівня

етодику їх розвитку і корекції стає одним з найактуальніших.

Сьогодні достатньо повно представлений аналіз особливостей оволодіння лексичним і граматичними компонентами оформлення мовного вислову при загальному недорозвитку мовлення (ОНР).

Розробкою даної проблеми займалися такі фахівці як: Жукова Н.С. Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. (2000р.), Алексєєва М.М., Яшина В.І. (1997р.), Арушанова А.Г. (2005р.), Короткова А.В., Дроздова Е.Н. (2004р.) Та багато інших.

Усі дослідники відзначають, що дієслівна лексика - це найбільш значуща і абстрактна частина лексичного запасу мови, займає центральне положення в структурі пропозиції. Дієслово відрізняється складністю змісту, семантичної ємністю, різноманітністю зв'язків, з цим пов'язані труднощі засвоєння та активного використання дієслівної лексики у дошкільнят, особливо у дітей із загальним недорозвиненням мови.

Дослідники дитячої мови відзначають, що при порушеннях розвитку мови дієслівний словник мізерно малий стосовно досить великій предметної словником. Предметний словниковий запас дитини виявляється як би переобогащённим по відношенню до етапу її мовного розвитку. У той же час цей словниковий запас завжди недостатній для календарного віку дітей.

Розробка методичних питань збагачення словникового запасу дошкільнят із загальним недорозвиненням мови (ОНР), зокрема розвитку дієслівної лексики, вимагає обгрунтованого вибору теоретичної бази, вивчення пасивного та активного словника цих дітей.

Аналіз літературних даних, пов'язаних з характеристикою словникового запасу дошкільнят із загальним недорозвиненням мови показує, що несформованість лексичної сторони мовлення розглядається в якості закономірного і постійного симптому в структурі їх мовного дефекту. Матеріали дослідження, присвячені проблемі розвитку мовлення дітей із загальним недорозвиненням мови свідчать про те, що пошук методичних резервів розвитку лексичної сторони мовлення у дошкільнят пов'язаний з цілеспрямованим вивченням проявів і механізмів мовного дефекту, з встановленням причин наявних труднощів.

Рішення зазначеної проблеми є метою нашого дослідження.

Об'єкт дослідження: процес розвитку лексики у дошкільнят.

Предмет дослідження: особливості дієслівної лексики у дітей із загальним недорозвиненням мови (III рівень мовного розвитку) старшого дошкільного віку.

Завдання дослідження:

. Вивчити літературу з проблеми дослідження.

. Експериментально-дослідним шляхом виявити особливості дієслівної лексики у дітей старшого дошкільного віку з ОНР (III рівень мовного розвитку).

. На основі аналізу отриманих результатів розробити основні напрями корекційно-педагогічної роботи з формування дієслівної лексики у дітей старшого дошкільного віку з ОНР (III рівень мовного розвитку).

Методологічна основа дослідження: вивчення особливостей дієслівної лексики у дітей з ОНР базувалося на сучасних уявленнях спеціальної психології та педагогіки про сутність мовного дефекту у дітей з ОНР, про діалектичну єдність мовного та психічного розвитку, про комплексному, системному і функціонально-семантичному підходах до обстеження наявних відхилень у розвитку.

У процесі дослідження використовувалися методи аналізу та узагальнення літературних даних (знайомство з бібліографією, відбір і систематизація джерел з проблем, аналіз базових понять дослідження); організаційні методи (порівняльний, лонгітюдний (вивчення в динаміці), комплексний); емпіричні методи (обсерваційний (спостереження), експериментальний (констатуючий експеримент)); біографічний (збір та аналіз анамнестичних даних); кількісний (математико-статистичний) і якісний аналіз отриманих даних; інтерпретаційні методи, що сприяють теоретичному дослідженню зв'язків між досліджуваними явищами (зв'язків між приватним і цілим, між окремими параметрами і явищами в цілому).

Структура дослідження: робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, бібліографії, додатки.

У першому розділі представлені науково-теоретичні аспекти проблеми вивчення дієслівної лексики у дошкільнят з ОНР в сучасній спеціальній літературі: проведено аналіз базових понять дослідження (розкрито зміст понять «дієслівна лексика», «загальне недорозвинення мови), причинно-следственний аналіз досліджуваних явищ, проаналізовано розвиток дієслівної лексики в онтогенезі і дизонтогенезе.

У другому розділі дана коротка характеристика дітей експериментальної групи, розкрито зміст і структура обстеження дієслівної лексики у старших дошкільників з III рівнем мовного розвитку: основні напрямки логопедичної роботи на діагностичному етапі; система ...


Назад | сторінка 2 з 31 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дидактична гра як засіб розвитку лексичної сторони мовлення у дітей старшог ...
  • Реферат на тему: Проблема розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного вік ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку пам'яті дітей старшого дошкільного віку із загальн ...
  • Реферат на тему: Формування лексики у дошкільнят із загальним недорозвиненням мови
  • Реферат на тему: Використання казкотерапії у розвитку зв'язного монологічного мовлення у ...