Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы

Реферат на тему: Судочинство в Республіці Білорусь

Правоохоронна діяльність та її ознаки. Правоохоронна діяльність є одним з видів державної діяльності. Це означає, що держава в особі її органів здійснює свою діяльність на основі норм права, забезпечує верховенство закону, охорону законних інтересів особистості, взаємну відповідальність держави і громадян. можна говорити про правоохоронної діяльності в широкому і вузькому сенсах. У широкому сенсі
Читати реферат

Реферат на тему: Облік на підприємстві

1. Облік руху МПЗ Виробничі запаси (сировина, матеріали, паливо) будучи предметами праці, забезпечують разом із засобами праці і робочою силою виробничі процес організації, в якому вони використовуються одноразово. Їх собівартість повністю переноситься на знову створений продукт. Надходження МПЗ. Первісна вартість залежить від способу надходження
Читати реферат

Реферат на тему: Парапсихологія. Природа Psi-явищ

Парапсихологія Що таке парапсихологія? Парапсихологія - це наука накопичує, систематизує й аналізує інформацію про Psi-явищах, а також здійснює їх різноманітне експериментальне дослідження з метою виявлення фізичних механізмів їх реалізації і розробки методів навчання людей практичному використанню Psi-яв...
Читати реферат

Реферат на тему: Міжнародна спеціалізація виробництва

1.Международний спеціалізація виробництва Міжнародне кооперування і спеціалізація є формами МРТ і визначають його сутність. Під міжнародною спеціалізацією виробництва розуміється така форма поділу праці між країнами, в результаті якої національні виробництва країн виділяються у відокремлені підгалузі з виготовлення величезної маси однорідних товарів, які перевищують внутрішні потреби. У своєму ро...
Читати реферат

Реферат на тему: Оцінка основних фондів

1 . Підприємство - це самост-а госп-а одиниця, організована для випуску продукції, викон. робіт, надання послуг з метою удовл. заг-их потреб та отримання прибутку. Кожне підприємство явл. юр. особою і працює на основі учред-ого договору. Всі підприємства поділяються на: комерційні: осн. мета - отримання прибутку; некомерційні: осн. мета - удовл-ие заг-их потреб і часткове отримання прибутку. Хар-ка комерц. організацій: 1. Госп-е тов-...
Читати реферат

Реферат на тему: Відповіді на питання до держіспиту

Орієнтовні питання для Ігава Міждисциплінарний іспит (профіль: Управління дошкільною освітою) В  общепредметних ПІДГОТОВКА Поняття індивід, індивідуальність, особистість, суб'єкт, людина. Підходи до поняття В«особистістьВ» в основних психологічних школах. Людина - представник виду Homo sapiens. Людина - насамперед пластичне істота, що несе в собі сліди космофізичних, біогенетичною та с...
Читати реферат

Реферат на тему: Запитання з дисципліни фінанси

1. Сутність і функції фінансів. Роль фінансів у розподілі і перерозподілі ВВП. В  Термін В«фінансиВ» (від лат. - дохід, платіж) існують різні точки зору: В§ термін В«фінансиВ» виник у 18-19 ст. В Італії і означав будь-який грошовий процес; В§ поняття введено франц. вченим Боденом, який у 1755 р . видав роботу В«Шість книг про республікуВ». Виникнення фін-ів...
Читати реферат

Реферат на тему: Оцінка цінних паперів (Контрольні питання)

Тестове завдання по дисципліні "ОЦІНКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ" ( Контрольні запитання ) 1. Як здійснюється перехід права на документарні та бездокументарні цінні паперу? 2. Що є об'єктом оцінки при оцінці цінних паперів? 3. Які дані може використовувати оцінювач з проспекту цінних паперів? 4. Що таке курсова вартість цінних паперів? 5. ...
Читати реферат

Реферат на тему: Квитки з економіки підприємства

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ В«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАВ» Лектор: доц., к.е.н. br/> Підприємство і фірма. Класифікація підприємств. Класифікація підприємств як юридичних осіб. Створення та реєстрація підприємств. Ліквідація підприємств. Форми реорганізацій підприємств. Господарські товариства. Сутність, види, відмінні риси. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповіда...
Читати реферат

Реферат на тему: Відповіді до державного іспиту для спеціалізації: «Економіка в СКС і туризмі»

Відповіді до державного іспиту для спеціалізації: В«Економіка в СКС і туризміВ» Підприємство в умовах ринкової економіки, основні ознаки визначають підприємство, характеристика окремих типів підприємств туристської (готельної) індустрії. Істотно розширилася відкритість російської економіки призвела до значного посилення вимог, що пред'являються до конкурентоспроможності її галузей, до якісного рівня менеджменту підприємст...
Читати реферат